Categories: General
      Date: lut  6, 2013
     Title: Zapraszamy do udziału w konferencji: JAN GWALBERT PAWLIKOWSKI - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki

Organizatorzy:
* Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji
* Tatrzański Park Narodowy
* Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
* Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

http://www.cotg.pttk.pl//newsy/img/JGP%20Komunikat%200.pdfW bieżącym roku przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta
Pawlikowskiego pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał przenikliwej analizy
relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował
myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód.
Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w
celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony
przyrody i turystyki, a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się
w ciągu wieku.
Proponowany zakres tematyczny konferencji:
1. Koncepcje JG Pawlikowskiego, a faktyczna ewolucja idei i praktyki ochrony
przyrody.
2. Działalność JG Pawlikowskiego w zakresie ochrony przyrody.
3. Turystyka górska i alpinizm – u JG Pawlikowskiego i obecnie.
4. Przyroda i kultura Tatr za JG Pawlikowskiego i obecnie.
Planujemy opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanym wydawnictwie
pokonferencyjnym.
Przewidujemy, że konferencja odbędzie się 15 listopada 2013 r., z możliwością przedłużenia
na dzień następny w wypadku dużej liczby referatów.
Rozpowszechniając tę wstępną informację chcemy się zorientować, jakie jest zainteresowanie
udziałem w proponowanej konferencji. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które
ewentualnie chciałyby wziąć w niej udział o wysłanie krótkiej notki na adres jednego z
członków zespołu organizacyjnego, z podaniem tematyki ew. wystąpienia. Mile widziane
będą także wszelkie uwagi merytoryczne czy organizacyjne.
W kolejnym komunikacie podamy dalsze informacje.
Zespół organizacyjny:
dr inż. Małgorzata Szczepańska, COTG; malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl
dr Bernadetta Zawilińska, OA PTTK; bernadetta@skpg.krakow.pl
dr inż. Marcin Guzik TPN; mguzik@tpn.pl
dr Piotr Dąbrowski WTiR AWF, przewodniczący zespołu; piotr.dabrowski@awf.krakow.pl